[ { "label": "Main menu", "value": null } ,{ "label": "THÔNG TIN CỬA HÀNG", "value": null } ,{ "label": "Chấm Công-Khóa-Chuông Cửa", "value": null } ,{ "label": "Danh mục sản phẩm", "value": null } ,{ "label": "KHÓA VÂN TAY SAMSUNG", "value": null } ,{ "label": "Tin tức công nghệ", "value": null } ,{ "label": "Điện năng lương mặt Trời", "value": null } ,{ "label": "Điện năng lương mặt Trời", "value": null } ,{ "label": "Các công trình tri công điện năng lượng mặt trời", "value": null } ,{ "label": "Cổng tự động Italy", "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ,{ "label": null, "value": null } ]